Název projektu:

„Modernizace technologie a prostor pro balení masných výrobků“
Projekt je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020.

Projekt je realizován v rámci Opatření 4 Investice do hmotného majetku, Podopatření 4.2 Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů, Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Hlavní cíl operace:
Cílem operace jsou investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Registrační číslo projektu:

21/012/0421d/672/002029

Stručný popis projektu včetně jeho cílů:
Projekt lze rozdělit do tří ucelených částí

1/ Přístavba kompletačních prostor

účelem přístavby je zřízení provozu kompletace (kartonování, paletování) zabalených krájených výrobků před vlastní expedicí. Přístavba zlepší a upraví toky hotových výrobků vzhledem k legislativě – zabalený výrobek už nemusí být v prostoru s vysokou hygienou. Bude zde umístěno průběžné vážící zařízení, které je součástí balící linky pro krájené masné výrobky, dále pak – kompletační stoly pro kartonování a paletová stanoviště pro zabalené výrobky, které budou dále distribuovány do stávajícího expedičního skladu.
2/ Balící linka pro krájené masné výrobky

je složena z nářezového stroje, automatického hlubokotažného balícího stroje, řadícího dopravníku, kombinovaného detektoru a průběžného vážícího a etiketovacího zařízení. Cílem je zlepšení kvality a posílení kapacity plátkování a balení masných výrobků jako jsou šunky, šunkové výrobky či speciality.
3/ Modernizace chlazení výrobních prostor

pro potřeby chlazení přístavy kompletačních prostor bude posílen výkon chlazení vybudováním nové strojovny chlazení se dvěma šroubovými kompresory, čímž dojde k navýšení chladícího výkonu celého chladícího systému zhruba o 30 % oproti stávajícímu stavu. Strojovny chlazení, jak nová, tak stávající, budou mít společnou expanzní akumulační nádobu, ze které bude čerpadly chlad dále rozváděn do jednotlivých částí výroby a skladů.
Předpokládaná doba realizace projektu:
30.11.2021 – 30.09.2023

 

Název projektu:

„Investice do výrobních závodů a uvádění výrobků na trh“

Projekt je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020.

Projekt je realizován v rámci Opatření 4 Investice do hmotného majetku, Podopatření 4.2 Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů, Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Hlavní cíl operace:
Cílem operace jsou investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Registrační číslo projektu:

20/010/0421d/672/001850

Stručný popis projektu včetně jeho cílů:
Společnost MP Krásno, a. s. v současné době produkuje své výrobky ve Valašském Meziříčí, kde se specializuje na tepelně opracované masné výrobky a dále v Martinově, kde probíhá výroba trvanlivých salámů a skladování zejména mražené suroviny pro výrobu. Dále společnost provozuje 40 vlastních prodejen lokalizovaných po celé Moravě.
Společnost MP Krásno, a. s. pravidelně investuje do vývoje nových výrobků i do modernizací a obnovy stávajících zařízení.
Předkládaný projekt je jedním z řady investičních záměrů společnosti. Projekt lze rozdělit do pěti ucelených částí:

1) Modernizace a rekonstrukce výroby a balení masa a masných výrobků ve výrobě ve Valašském Meziříčí –  zlepšení konkurenčního postavení na trhu
2) Modernizace uvádění výrobků na trh – vybavení pro podnikové prodejny – modernizace zařízení splňující vysoké požadavky na hygienu, úspory energií a práce
3) Modernizace zařízení na čištění odpadních vod ve Valašském Meziříčí – omezení ucpávání potrubí a čerpadel a celkově zvýšení produktivity práce na ČOV
4) Rekonstrukce střech a manipulačních prostor a modernizace sanitačních zařízení  – zlepšení hygienických podmínek v provoze Martinov
5) Obnova vozového parku

Předpokládaná doba realizace projektu:
1.10.2020 – 31.12.2022

Program:

„Krásné vzdělávání“

 

Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01501
Vzdělávací projekty podporované ESF v naší společnosti pokračují. Navazujeme na systém vzdělávání vytvořený v uplynulých letech novým vzdělávacím projektem, na který jsme opětovně získali dotaci z evropských fondů.

Tentokrát chceme v průběhu 2 let proškolit:

interní tým lektorů, abychom mohli v budoucnu provádět školení vlastními silami,
zvýšit odborné dovednosti u obchodních zástupců, kterým připravíme hodnotné, dvoudenní kurzy v pěti různých tématech,
připravit odborná školení pro útvary nákup, ekonomika, obchod,
odborná školení budou doplněna o výuku angličtiny.
Do vzdělávání bude zapojeno téměř 100 zaměstnanců a bude trvat až do poloviny roku 2015.

V projektu, který nese název „Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s.“, jsou sledovány i další cíle: uplatňování problematiky rovných příležitostí, navržení systému vzdělávání pro další léta a vytvoření strategie práce na personálním útvaru.

Petr Ptáček
ředitel EPÚ

evrop.rok_.aktiv_.starnuti-768x173

Projekt OP LZZ

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.01306
Tiskové zprávy:
Tisková zpráva

Ukončení projektu – tisková zpráva

Projekt: 

„Vývoj masných polokonzerv se sníženým obsahem sodíku“
č. projektu: 15/001/16220/672/000034/KFRP/001

je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření 16, Podopatření 16.2, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Cílem je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Předpokládaná doba realizace projektu: 1. 2. 2016  –  31. 3. 2018

Stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků:

MP Krásno, a.s., vyrábí v současné době měkké salámy a šunky v plastových obalech (uzavřených sponováním) jako tepelně opracované výrobky. Do díla se používají jako základní přídatné látky solicí směsi, obsahující chlorid sodný.

Cílem projektu je jednak upravit složení díla s tím, že se sníží koncentrace sodných kationtů, které jsou hodnoceny negativně ze zdravotního hlediska (hypertenze), omezí se pokud možno kritizované látky s kódem E. Rovněž by se měl změnit typ obalu / balicího zařízení tak, aby bylo možné podobné výrobky dodávat jako polokonzervy a tím i prodloužit údržnost, resp. zvýšit výrobní jistotu.

Projekt zahrnuje úpravu linky na výrobu šunky i jiných výrobků tak, aby bylo možné po správném vytřídění a nastříknutí naplnit do samonasávacího tumbleru a po tumblování plnit dílo automaticky do plastových forem s možností vyrábět polokonzervy s prodlouženou údržnosti.

Současně se bude usilovat o úpravu solicí směsi na možné snížení obsahu sodíku ve výrobku, aniž by došlo ke zhoršení organoleptických a technologických vlastností, zejména barvy a textury.

Součástí projektu je samozřejmě výběr vhodných obalů, které umožní dosáhnout požadovaného tepelného zákroku a i minimální propustnosti pro plyny se zajištěním tak dlouhodobé údržnosti výrobku.

Odstranění manuální práce při manipulaci se surovinou povede k omezení možné kontaminace a tedy i ke zvýšení bezpečnosti a údržnosti finálního výrobku.

Stáhněte si nejnovější akční leták